Ana Sayfa>Üyelik Sözleşmesi

1. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu Son Kullanıcı Sözleşmesi (bu “Sözleşme”), şahıs veya tek bir kişi olarak sizinle (“siz” ya da “uygulama kullanıcısı”) Twıtburc ve Twıtburc iş ortakları ve bağlı kuruluşları arasında Twıtburc ya da Zeynep Turan (“Firma” ya da “Uygulama Sağlayıcısı”) tarafından sağlanan hizmetlerin (“Tescilli Uygulama” ya da “uygulama”) kullanımını düzenleyen bir hukuki sözleşmedir.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Uygulama kullanıcısı, uygulamanın kullanılmasına ilişkin verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uygulama sağlayıcısının uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
2.2. Uygulama sağlayıcısı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Firma’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Firma’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. İş bu uygulamanın, uygulama kullanıcısının bilgisi dışında kendi elektronik cihazlarının 3. kişilerce kullanılması halinde herhangi bir ücretlendirme söz konusu olduğunda bu ücretlendirmeden uygulama kullanıcısı sorumlu olmakla birlikte, Firma’dan herhangi bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunulamaz.
2.3. Uygulama kullanıcısı uygulamayı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Uygulamada yer alan hizmetler, uygulama kullanıcısı tarafından ticari amaçla kullanılamaz. Bu amaçla kullanılması ya da ilgili uygulamaya zarar verecek herhangi bir işlem ya da eylem de bulunulması halinde uygulama kullanıcısı ilgili yasalar çerçevesinde vermiş olduğu zarardan ötürü sorumlu olacaktır. 18 yaşından küçükler bu sözleşmeye konu olan hizmetlerden yararlanamaz.
2.4. İlgili uygulama hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, uygulama kullanıcısı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
2.5. Uygulama sağlayıcısı vermiş olduğu hizmette yer alan bilgilerin içeriği, kapsamı, doğruluğu, geçerliliği, yasallığı, kalitesi ve benzeri hususlardan ötürü sorumlu tutulamaz. Verilen hizmette 3. Şahıslara ait materyaller ve web sitelerinin kullanılması halinde, buralarda yer alan bilgi, data, uygulama yada materyallerden de sorumlu değildir.
2.6. Uygulama kullanıcılarının şahsi bilgileri yalnızca ilgili Firma ve Firma iş ortakları tarafından bilgilendirme amaçlı kullanılabilir. Ancak IOS, Android platformlarında yaşanacak olan siber saldırılar, güvenlik açıkları ve benzeri durumlar nedeniyle uygulama kullanıcılarının bilgilerinin 3. şahıslar tarafından ele geçirilmesi halinde Firma sorumlu tutulamaz ve bu durum nedeniyle uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Firma’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.
2.7. Uygulama kullanıcısı uygulamadan kaynaklı risk ve sorumlulukları iş bu sözleşme ile kabul etmektedir. İlgili yasal hükümler gereğince, bu Tescilli Uygulama ve bu uygulama çerçevesinde sağlanan hizmetler iş bu şekilde ve mevcut olduğu ölçüde sağlanacak, ilgili uygulamaya istinaden uygulama sağlayıcısı ilgili uygulamaya dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde herhangi bir garanti ve şart kabul etmemektedir. Bu noktada, uygulama sağlayıcısı hizmetin sağlanması ve yerine getirilmesi hususunda uygulama kullanıcısının tüm taleplerinin karşılanacağının garantisini vermemekle birlikte sözlü veya yazılı ya da tavsiye niteliğinde uygulama sağlayıcısı ya da yetkili kişiler tarafından bu yönde bir garantinin temini söz konusu olmayacaktır.
2.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Firma’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Firma’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
2.9. Bu sözleşme taraflardan herhangi biri sözleşmeyi sonlandırana kadar geçerlidir. Ancak uygulama kullanıcısı sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde uygulama kullanıcısının bu sözleşmeden doğan hakları Tescilli Uygulamayı sağlayacak olan Firma tarafından sonlandırılabilir. Firma’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde uygulama kullanıcısının üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Uygulama kullanıcısı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Firma’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ayrıca, hizmetin ve hizmetten kaynaklı bilgilerin korunması ve kayıt altında tutulması uygulama kullanıcısının yükümlülüğünde olup, ilgili bilgilerin kaydı ve korunması hususunda Firma sorumluluk sahibi değildir. Tescilli Uygulamayı sağlayacak olan firma, hizmeti kabul eden uygulama kullanıcısının söz konusu hizmeti yanlış değerlendirmesi, ilgili hizmeti uygunsuz, incitici yahut hakaret içerikli bulması halinde sorumlu tutulamaz ve doğacak zararlardan hiçbir suretle sorumlu değildir.
2.10. İlgili uygulamanın yazılım ve tasarımı Twıtburc ve Zeynep Turan mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar uygulama kullanıcısı tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Uygulama kullanıcısı hizmetin içerdiği tescilli içerik, bilgi ve materyalin fikri ve sınai haklar ve telif hakları kapsamında korunduğunu ve belirtilen ve izin verilen amaçlar dışında kullanılmayacağını kabul etmektedir.
2.11. Firma tarafından uygulamanın iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Ayrıca bu Tescilli Uygulama, uygulama kullanıcısına verilecek olan hizmet için internet erişimi gerektirdiğinden internet erişiminden kaynaklı ücretlendirme, internet servis sağlayıcısı ile ilgili olup uygulama kullanıcısının sorumluluğundadır.
2.12. Uygulama kullanıcısının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Firma’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) twıtburc ve twitburc iş ortaklarının haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
2.13. İlgili uygulamanın virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda uygulama kullanıcısının uygulamayı kullanım esnasında, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
2.14. Uygulama sağlayıcısı uygulamanın içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya uygulama kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
2.15 İşbu son kullanıcı lisans sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
2.16.Uygulama sağlayıcısı iş bu Sözleşme uyarınca, uygulama kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine yada sosyal medya hesaplarına bilgilendirme mailleri ve iletileri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu Sözleşmeyi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve iletilerin sosyal medya hesaplarına gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
2.17. İlgili uygulama kapsamınada Firma tarafından sağlanacak olan hizmetler, yetkili Firma’nın izni dışında ve belirtilmiş konu ve amaç dışında kullanılamaz veya satılamaz. Uygulama sağlayıcısı tarafından hizmete sunulan bu Tescilli Uygulamanın kullanımı ilgili amaç ve konu dışında kullanılması halinde Firma hiçbir suretle sorumluluk kabul etmemektedir. Amaç dışı kullanımlardan kaynaklanan yahut verilen hizmet sonucu doğacak zararlar kullanıcının şahsi sorumluluğuna girmektedir. İlgili uygulama kapsamında mevcut hizmetlerin bir bölümü Firma tarafından ücrete tabi olmakla birlikte, verilen hizmetin ödeme yapıldıktan sonra iadesi söz konusu olmamakla birlikte beğenilmemesi ya da istenilmemesi halinde hizmet için ödenen paranın iadesi mümkün değildir.
2.18. Uygulama sağlayıcısı, sistemden kaynaklı hizmetin sağlanamaması ya da hizmetin gecikmesi durumlarında da herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, bu sebeple uygulama kullanıcısının yaşayacağı zarar(lar)dan ötürü sorumlu tutulamayacaktır. Uygulama sağlayıcısı, uygulamanın elverişliliği, doğruluğu, geçerliliği, doğruluğu, kesinliği, güvenirliliği ya da zamana riayeti hususlarında herhangi bir garanti vermemekle birlikte bu durumlardan doğacak herhangi bir zarardan ötürü de sorumlu tutulamaz.
2.19. Uygulama sağlayıcısı, yasal hükümlerde belirtilen haller dışında uygulama kullanıcılarının zarar ve ziyanlarından ötürü sorumlu tutulamaz. İlgili uygulamadan kaynaklı olası, dolaylı ya da dolaysız, tesadüfi yahut hususi zararların giderilmesi, yoksun kalınan kar, kaybedilen bilgilerden doğacak zarar, hizmetin kesilmesi ya da herhangi bir ticari zarar ya da kayıp ve benzeri hususlarda da sorumluluk sahibi değildir.

3. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme uygulama kullanıcısının iptal etmesi veya Firma tarafından kullanıcılığın iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Uygulama kullanıcısı bu lisans sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda kullanıcılığı uygulama sağlayıcısı tarafından iptal edilebilecek ve sözleşme tek taraflı olarak uygulama sağlayıcısı tarafından feshedebilecektir.

4. Ücret İadesi

Uygulama kullanıcısı satın aldığı hizmet uygulamada belirtilen sürede, belirtilen şekilde kendisine ulaşmazsa ücret iade talebinde bulunabilir. Bu talep Firma tarafından belirtilen iletişim kanalları kullanılarak, ödemeyi gösterir geçerli belgeyle birlikte Firmaya gönderilir. Firma talebi uygun bulması halinde ücret iadesi yapar. Firma yapılan ücret iadesinden vergiler, yasal komisyonlar vb. kesebilir. Kullanıcının hizmetin içeriğini beğenmemesi iade nedeni olamaz. Kullanıcı uygulama üstünden hizmet satın alarak, hizmete/içeriğe ilişkin şahsi beğeni ya da onayının ücret iadesi için bir gerekçe olmayacağını kabul eder.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Kullanıcının, uygulamayı herhangi bir elektronik cihaza yüklemesi bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve bu Sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının Sözleşmeyi onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Tüm Sayılar


Zeynep Turan

Hakkında
Zeynep Turan

Astroloji bir yol haritasıdır.
Hayatınızla ilgili keskin bir viraj aldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Peki, o zaman size bir soru; İçinde bulunduğunuz dönemin hayatınızdaki en zor dönem olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?
Astroloji bunları yıl yıl cevaplıyor! Zeynep Turan; doğum haritanızda yani horoscope haritanızda, size özel olayları anlatırken, olayları nasıl yöneteceğinize dair danışmanlık da veriyor...
Siz doğum bilgilerinizi veriyorsunuz, Zeynep Turan doğum anınızdaki gezegen konumlarından hayatınızda neyin öne çıktığını anlatıyor. 

Zeynep Turan'a Sor

Ayrıntılı Yorum

Videolar
Merkür Gerilemesinin Burçlara Etkileri
Merkür Gerilemesinin Burçlara Etkileri

Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri
Burçlara Göre Sevgililer Günü Hediyeleri

En Çok Okunanlar
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU
20 MART 2021 İLKBAHAR EKİNOKSU

2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA
2021 MERKÜR BALIK BURCUNDA